همه نوشته ها با برچسب

تقسیم واحدها

شیوه صحیح تقسیم واحدها در قرارداد مشارکت در ساخت چگونه است

تقسیم واحدها در قرارداد مشارکت در ساخت و شیوه صحیح آن تقسیم واحدها در قرارداد مشارکت در ساخت از موضوعات بسیار مهمی است که دو طرف این قرارداد یعنی مالک و سازنده باید در زمان تنظیم و امضای قرارداد مشارکت به آن توجه ویژه ای داشته باشند. هرچند دو طرف قرارداد مشارکت با هم در پروژه…